Stanovy Asociace.BIZ

Seznamte se stanovami

 1. Název sdružení
  "Asociace.BIZ - Asociace dodavatelů internetových řešení, o.s.", dále jen "Asociace".
 2. Sídlo Asociace
  Sídlem Asociace je Vyšehradská 43, 128 00 Praha 2.
 3. Cíle činnosti Asociace
  1. Asociace zejména usiluje o:
   • vytváření podmínek pro rozvoj internetu a elektronických médií;
   • zavádění standardů do projektů internetových řešení;
   • vytváření podmínek pro efektivní fungování poskytovatelů internetových řešení;
   • budování povědomí o možnostech využití internetu a elektronických médií;
   • prosazování pravidel etiky a morálky v oboru;
   • zvyšování kvality řešení dodávaných členy Asociace;
   • prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro uživatele internetu;
   • prosazování zájmů členů Asociace.
  2. Asociace informuje své členy o své činnosti. Využívá připomínky a náměty členů.
  3. Asociace podle potřeby reprezentuje své členy v národních i mezinárodních organizacích, na vybraných konferencích a akcích.
 4. Členství v Asociaci
  Charakter členství
  1. Členství v Asociaci je dobrovolné a výběrové.
   Podmínky členství
  2. Členem Asociace může být jen fyzická nebo právnická osoba, která:
   1. pomáhá svým klientům využívat internet a nová média k podnikání,
   2. poskytuje špičkové služby, podniká slušně, čestně a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst Asociace a jejích členů,
   3. je schopna připravit a realizovat řešení odpovídající potřebám velkých společností,
   4. řadí se přinejmenším do jedné z následujících sekcí Asociace:
    • Tvůrci internetových prezentací
    • Online komunikační agentury
    • Dodavatelé e-commerce řešení
    • Dodavatelé podnikových portálů a informačních systémů s webovým rozhraním
    • Konzultační a analytické firmy
   5. za poslední rok dodala úspěšně ke spokojenosti klientů alespoň tři řešení, přičemž každé v hodnotě nad 500.000 Kč bez DPH a přeprodejů,
   6. má nejméně 10 zaměstnanců v řádném pracovním poměru,
   7. má nejméně 3 na sobě nezávislé klienty,
   8. dosáhla v předešlém účetním roce obratu nejméně 10 milionů Kč bez DPH za internetová řešení,
   9. získala doporučení k přístupu alespoň od dvou stávajících členů Asociace,
   10. plní řádné povinnosti členů vymezených kapitolou 5. Stanov.
  3. Vznik členství
  4. O přijetí za člena Asociace rozhoduje Valná hromada na základě žádosti kandidáta, jeho prezentace a podmínek členství stanovených stanovami Asociace. Valná hromada může rozhodnout o přijetí člena i v případě, že nesplňuje všechny podmínky členství v Asociaci, vymezené v tomto článku Stanov. Hlasování může být provedeno standardní formou nebo metodou per rollam.
  5. Zánik členství
  6. Členství v Asociaci zaniká:
   1. vystoupením z Asociace doručením písemného oznámení člena o ukončení členství v Asociaci,
   2. zánikem nebo úmrtím člena,
   3. rozhodnutím Valné hromady o vyloučení, pokud člen přestal splňovat podmínky členství nebo se provinil proti členským povinnostem,
   4. Neuhrazením členského poplatku do 30 dnů od doručení písemné upomínky doručené na adresu sídla člena,
   5. zánikem Asociace.
  7. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků ani vstupního poplatku.
  8. Partner Asociace.BIZ
  9. Valná hromada může udělit jakékoli třetí právnické nebo fyzické osobě statut "partner Asociace.BIZ". Valná hromada tak učiní schválením písemné dohody vymezující preferenční práva a povinnosti třetího subjektu a Asociace. Preferenční vztah může kterákoli smluvní strana jednostranně vypovědět písemným oznámením.
 5. Práva a povinnosti řádných členů Asociace
  1. Člen asociace se účastní na činnosti Asociace přímo nebo u právnických osob prostřednictvím svého zástupce, pověřeného statutárním orgánem tohoto člena.
  2. Člen Asociace má právo:
   1. účastnit se Valné hromady,
   2. volit orgány Asociace a být volen do těchto orgánů,
   3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Asociace,
   4. vyjadřovat se k činnosti Asociace,
   5. být pravidelně informován o činnosti Asociace,
   6. podílet se na praktické činnosti Asociace a využívat poradenskou a informační činnost Asociací zajišťovanou,
   7. účastnit se akcí pořádaných Asociací za zvýhodněných podmínek,
   8. užívat vhodným způsobem logo Asociace,
   9. využívat výhod, které Asociace poskytuje svým členům.
  3. Člen Asociace má povinnost:
   1. dodržovat stanovy Asociace,
   2. platit schválený členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši
   3. aktivně hájit zájmy Asociace, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním Asociace,
   4. podnikat slušně, čestně a způsobem, jenž neohrožuje pověst Asociace a jejích členů,
   5. pokud je zvolen do jakékoliv funkce, řádně plnit povinnosti z této funkce vyplývající,
   6. oznámit jakékoliv změny údajů v obchodním nebo živnostenském rejstříku, týkající se člena
   7. oznámit všem členům a oficiálním zástupcům Asociace skutečnost uvedenou v čl. 5 odst. 5.
  4. Člen Asociace souhlasí, aby Asociace shromažďovala a zpracovávala evidenční údaje o svých členech - fyzických osobách a o zástupcích členů - právnických osob, kterými jsou především: jméno a příjmení nebo název firmy člena, adresa sídla, IČO, kontaktní telefon, faxové a e-mailové spojení a údaje o podnikatelském zaměření člena. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely Asociace nebo v případech stanovených zákonem.
  5. Pokud nastane situace, že členy Asociace budou členové, kteří jsou ovládáni stejnou osobou nebo bude členem Asociace člen, který ovládá jiného člena nebo je jím ovládán, případně pokud budou dva nebo více členů Asociace jinak majetkově propojeni, je povinností člena vznik této situace ohlásit oficiálním zástupcům Asociace i všem ostatním členům. Nejbližší Valná hromada posoudí konkrétní okolnosti takového propojení a v případě, že usoudí, že může dojít k působení ve shodě, rozhodne Valná hromada o návrhu, aby dotyční členové mohli hlasovat při rozhodování v orgánech Asociace pouze vahou jednoho hlasu. Bude-li tento návrh schválen, oznámí dotyční členové oficiálním zástupcům Asociace do 14 dnů po schválení tohoto návrhu Valnou hromadou, který z propojených členů bude vykonávat hlasovací právo. Tím nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti těchto členů vyplývající ze stanov a rozhodnutí orgánů Asociace.
 6. Orgány Asociace
  1. Valná hromada
   1. Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada.
   2. Valnou hromadu svolává Správní rada alespoň jedenkrát za rok. Oznámení o konání valné hromady je Správní rada povinna zaslat všem členům Asociace písemně doporučeným dopisem adresovaným na sídlo člena nebo elektronicky datovou zprávou podepsanou podle zvláštních předpisů a to nejméně jeden měsíc před datem jejího konání.
   3. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu rovněž na žádost alespoň dvou členů Asociace, a to výše uvedeným způsobem. Neučiní-li tak do jednoho měsíce od doručení žádosti alespoň dvou členů Asociace, může svolat Valnou hromadu kterýkoliv člen Asociace při dodržení stejných podmínek.
   4. Valná hromada zejména:
    1. kontroluje činnost a schvaluje složení Správní rady, která řídí činnost Asociace v období mezi valnými hromadami;
    2. kontroluje činnost Asociace;
    3. schvaluje změny stanov Asociace;
    4. schvaluje přijetí nových členů do Asociace;
    5. volí prezidenta Asociace;
    6. volí Správní radu a Revizní komisi a jejich náhradníky;
    7. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Asociace a zprávu Revizní komise;
    8. schvaluje rozpočet Asociace;
    9. stanoví úkoly pro Asociaci a jejího prezidenta pro příští období;
    10. na podněty členů Asociace přezkoumává rozhodnutí Správní rady;
    11. stanoví členský příspěvek a dobu jeho splatnosti.
   5. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů Asociace.Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Pouze v otázkách souvisejících se změnou stanov Asociace, zánikem Asociace a vyloučením člena se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů Asociace.
  2. Orgány Asociace
   1. Členy Správní rady a Revizní komise a jejich náhradníky navrhuje, schvaluje a odvolává Valná hromada.
   2. Členem Správní rady je prezident, který řídí práci Správní rady a zastupuje Asociaci navenek. Odpovídá za rozdělení a plnění úkolů ve výboru. Je odpovědný Valné hromadě.
   3. Prokázané náklady spojené s činností členů Správní rady a Revizní komise pro účely Asociace jim budou uhrazeny a jsou rozpočtovou položkou Asociace.
  3. Správní rada
   1. Správní rada sestává z prezidenta, oprávněného jednat ve všech věcech jménem a v zájmu Asociace, dalších členů volených Valnou hromadou ze zástupců členů Asociace a jednoho náhradníka.
   2. Celkový počet členů Správní rady musí být lichý. Za odstupujícího člena Správní rady se stává členem zvolený náhradník. V případě dalšího odstoupivšího člena Správní rady musí být provedena doplňující volba Valnou hromadou nebo obesláním všech členů Asociace (volba per rollam).
   3. Správní rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Správní rada se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
  4. Revizní komise
   1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
   2. Revizní komise má tři členy. Ze svého středu si volí předsedu. Za odstupujícího člena Revizní komise se stává členem zvolený náhradník. V případě dalšího odstoupivšího člena Revizní komise musí být provedena doplňující volba Valnou hromadou nebo obesláním všech členů Asociace (volba per rollam).
   3. Revizní komise:
    1. vykonává dohled nad hospodařením Asociace;
    2. upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
    3. kontrolu provádí průběžně;
    4. podává zprávu Správní radě alespoň 1x za čtvrtletí;
    5. pro zasedání Valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích revize a kontrolní činnosti za období od poslední Valné hromady.
  5. Hospodaření Asociace
   1. Příjmy Asociace tvoří zejména:
    • členské příspěvky;
    • vstupní poplatky nových členů;
    • příspěvky od vládních i nevládních organizací;
    • dary a dotace.
   2. Správní rada Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
   3. Za hospodaření s prostředky Asociace odpovídá prezident, který je oprávněn jednat v souladu s pověřením Správní rady.
   4. Pověřený funkcionář Asociace - pokladník vykonává a řídí hospodářskou agendu Asociace a odpovídá za plnění všech povinností uložených obecně závaznými právními normami v oblasti hospodaření. Společně s prezidentem nakládá s prostředky Asociace a podepisuje veškeré účetní doklady Asociace.
  6. Zánik Asociace
   1. Asociace zanikne na základě schválení Valnou hromadou k určenému datu.
   2. V případě zániku Asociace rozhodne Valná hromada o způsobu vypořádání majetku Asociace.
  7. Závěrečná ustanovení
   1. V případě, že některé ustanovení těchto Stanov se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Stanov účinnými a dotčené ustanovení bude nahrazen novým zněním tak, aby svým obsahem a smyslem co nejlépe odpovídalo nahrazovanému ustanovení. Provedená změna Stanov podléhá oznamovací povinnosti registrujícímu úřadu.
   2. Asociace se zakládá podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
   3. Stanovy projednal a schválil přípravný výbor Asociace na svém zasedání dne 19.7.2002.
   4. Změnu stanov projednala a schválila valná hromada Asociace dne 18.4.2003.
   5. Druhou změnu stanov projednala a schválila valná hromada Asociace dne 4.2.2005.
   6. Třetí změnu stanov (změna názvu a sídla) projednala a schválila valná hromada Asociace dne 1.3.2007
   7. Čtvrtou změnu stanov (změna podmínek členství) projednala a schválila valná hromada Asociace dne 10.12.2009
   8. Pátou změnu stanov (změna definice sídla) projednala a schválila valná hromada Asociace dne 1.7. 2010
   9. Šestou změnu stanov (změna definice Správní rady) projednala a schválila valná hromada Asociace dne 11. 11. 2010.